Konkurs: „Małżeństwo – Dobra rodzina”

I Wojewódzki Konkurs Literacki
„Małżeństwo – Dobra rodzina”

Organizatorzy:
Fundacja „Dobra Rodzina”
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej

Konkurs adresowany jest do następujących osób z województwa warmińsko-mazurskiego:
– młodzieży od 15. roku życia oraz studentów,
– małżonków, wdów, wdowców, rodziców.


Do nagród kwalifikowane będą prace autorów, którzy spełniają łącznie 3 warunki, opisane w zgłaszanej pracy:
– w ich rodzinach praktykowana jest (przynajmniej czasami) wspólna modlitwa rodzinna,
– oceniają swoje rodziny jako dobre lub szczęśliwe,
– ich rodziny realizują działania ewangelizacyjne lub inne społecznie pożyteczne.


Nagrody:
1. miejsce – 500 zł
2. miejsce – 300 zł
3. miejsce – 200 zł


Wymagania formalne:
Prace nie przekraczające 4 strony maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) winny być opatrzone: imieniem, nazwiskiem (w przypadku osób niepełnoletnich także imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego), adresem własnym, adresem parafii na terenie której się mieszka, adresem mailowym i telefonem, informacją o stanie cywilnym i wieku autora, a także wypełnioną metryczką związaną z wymogami  RODO. Swój adres zamieszkania należy – w miarę możności – potwierdzić odpowiednią adnotacją i pieczęcią własnego proboszcza albo odpowiedniego pracownika szkoły, urzędu gminy lub miasta.
Prace konkursowe, w miarę możności napisane komputerowo edytorem Word, prosimy kierować do dnia 15 października 2021 roku na adres:
a) e-mail: [email protected]   
podając w tytule maila: „Konkurs”.|
Strony z własnoręcznymi podpisami winny być dosłane na papierze lub zeskanowane z odręcznymi podpisami i przysłane e-mailem.
lub:
b) na adres pocztowy: 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie
ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, (tel. 89-5273516), z dopiskiem: „Konkurs Dobra Rodzina”.
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje poniżej (plik DOC lub PDF):