Fundacja „Dobra Rodzina”

I Wojewódzki Konkurs Literacki
„Małżeństwo – Dobra rodzina”

Organizatorzy:
Fundacja „Dobra Rodzina”
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej

Konkurs adresowany jest do następujących osób z województwa warmińsko-mazurskiego:
– młodzieży od 15. roku życia oraz studentów,
– małżonków, wdów, wdowców, rodziców.


Do nagród kwalifikowane będą prace autorów, którzy spełniają łącznie 3 warunki, opisane w zgłaszanej pracy:
– w ich rodzinach praktykowana jest (przynajmniej czasami) wspólna modlitwa rodzinna,
– oceniają swoje rodziny jako dobre lub szczęśliwe,
– ich rodziny realizują działania ewangelizacyjne lub inne społecznie pożyteczne.


Nagrody:
1. miejsce – 500 zł
2. miejsce – 300 zł
3. miejsce – 200 zł


Wymagania formalne:
5Prace nie przekraczające 4 strony maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) winny być opatrzone: imieniem, nazwiskiem (w przypadku osób niepełnoletnich także imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego), adresem własnym, adresem parafii na terenie której się mieszka, adresem mailowym i telefonem, informacją o stanie cywilnym i wieku autora, a także wypełnioną metryczką związaną z wymogami  RODO. Swój adres zamieszkania należy – w miarę możności – potwierdzić odpowiednią adnotacją i pieczęcią własnego proboszcza albo odpowiedniego pracownika szkoły, urzędu gminy lub miasta.
Prace konkursowe, w miarę możności napisane komputerowo edytorem Word, prosimy kierować do dnia 15 października 2021 roku na adres:
a) e-mail: [email protected]   
podając w tytule maila: „Konkurs”.|
Strony z własnoręcznymi podpisami winny być dosłane na papierze lub zeskanowane z odręcznymi podpisami i przysłane e-mailem.
lub:
b) na adres pocztowy: 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie
ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, (tel. 89-5273516), z dopiskiem: „Konkurs Dobra Rodzina”.
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje poniżej (plik DOC lub PDF):

FUNDACJA DOBRA RODZINA
KRS: 0000895925
NIP: 7393954704
REGON: 389137714

PATRONI FUNDACJI

Na patronów swoich działań Fundacja obiera: św. Jana Pawła II, Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (ur. 24.03.1921), wielkich przyjaciół rodzin – aby ich nauczanie i przykłady życia były inspiracją działań Fundacji

Adres: ul. Pieniężnego 22, 10-006 OLSZTYN
e-mail: [email protected]
tel. 600-752-452

CELE:

1. Wspomaganie małżeństw, rodzin i osób przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, 
2. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-wychowawczych zmierzających do prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, szczególnie św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, z poszanowaniem prawdy historycznej i zdrowej nauki,
3. Kształtowanie postaw prorodzinnych, patriotycznych i prospołecznych,
4. Promowanie chrześcijańskiego systemu wartości, polskich tradycji narodowych oraz upowszechnianie zasad prawa naturalnego, 
5. Działalność oświatowa i pomocowa w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, 
6. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy osobom potrzebującym
7. Promowanie i wspieranie kultury polskiej i nauki chrześcijańskiej, ułatwiających stosowanie katolickich zasad moralnych i społecznych
8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. Działania nakierowane na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
10. Wspieranie działalności charytatywnej,
11. Promocja i organizacja wolontariatu,
12. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,

DZIAŁANIA:

1. Duchowe i materialne wspieranie małżeństw i rodzin,
2. Wspieranie małżeństw i rodzin przez inicjowanie i prowadzenie mediacji,
3. Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4. Wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu dzieci,
5. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych,
6. Wspieranie rodzin stosujących zasady Kościoła Domowego,
7. Promowanie osób pielęgnujących wspólną modlitwę rodzinną,
8. Propagowanie korzystania ze współczesnych technologii informatycznych, np. aplikacji Randka Małżeńska i innych pożytecznych form społecznego komunikowania się i przekazu,
9. Promowanie naturalnych metod przekazywania życia i leczenia niepłodności, np. przez naprotechnologię,
10. Wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
11. Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych,
12. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak polskimi jak i zagranicznymi,
13. Prowadzenie działalności profilaktycznej, w tym poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego, religijnego i prawnego, także dla osób uzależnionych,
14. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza rodzicom wychowującym dzieci oraz osobom starszym i niepełnosprawnym,
15. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji rodzin i społeczności lokalnej, 
16. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin wielodzietnych,
17. Organizowanie i sprawowanie opieki pedagogicznej,
18. Organizowanie  pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej, kierowanej do młodzieży, małżeństw i rodzin.
19. Wspieranie osób pozostających w trudnych związkach sakramentalnych (choroba, rozłąka, zdrada, uzależnienia itp.),
20. Wspieranie prac badawczych i popularyzatorskich w zakresie psychologii, pedagogiki, duszpasterstwa dzieci, młodzieży i rodzin, prawa małżeńskiego i rodzinnego,
21. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych i zgodnych z nauczaniem Kościoła metod pracy z młodzieżą, małżeństwami i rodzinami,
22. Inicjowanie i współtworzenie krajowej i  międzynarodowej wymiany młodzieży,
23. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, zwłaszcza dla ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i kultury chrześcijańskiej,
24. Wydawanie książek, biuletynów, folderów i informatorów zbieżnych z celami Fundacji,
25. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami,
26. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób oraz  instytucji z kraju i zagranicy,
27. Współpraca z władzami lokalnymi i środkami społecznego przekazu,
28. Organizowanie i finansowanie działań służących celom Fundacji:
– seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów,
– imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, wystawy, pokazy, które służą promocji wzorowej rodziny, w tym umacniania jej tożsamości chrześcijańskiej,
– działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym w szczególności: folderów, plakatów, broszur, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym.
29. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji.