Fundacja „Dobra Rodzina”

FUNDACJA DOBRA RODZINA
KONTO: PeKaO SA 38 1240 5598 1111 0011 0695 4369
KRS: 0000895925
NIP: 7393954704
REGON: 389137714

KONTAKT:
Adres: ul. Pieniężnego 22, 10-006 OLSZTYN
e-mail:
dobrarodzina.olsztyn@wp.pl
www: http://rodzina.archwarmia.pl/fundacja-dobra-rodzina/
tel. 600-225-225

ORGANIZACJA POMOCY SĄSIEDZKIEJ

W orędziu na III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (IV niedziela lipca – 23.07.2023) papież Franciszek przypomniał, że Bóg „pragnie, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samym sobie”.  Realizując tę wolę Bożą Fundacja Dobra Rodzina pragnie współtworzyć punkty wymiany informacji oraz realizacji dobroci sąsiedzkiej dla osób starszych i innych potrzebujących.
Proszę Przewielebnych Księży Proboszczów i Administratorów innych obiektów użyteczności publicznej, aby rozważyli możliwość zorganizowania (np. w kancelarii parafialnej) punktu przyjmowania (osobiście lub telefonicznie) zgłoszeń o osobach potrzebujących pomocy, zgłoszeń osób gotowych do udzielania w swoim sąsiedztwie pomocy oraz osób do weryfikowania faktycznych potrzeb i możliwości zgłoszonych osób. To realizacja Ewangelii na dzisiejsze czasy samotności i wyizolowania wielu osób.
Zgłoszenia gotowości tworzenia takich punktów wymiany informacji o pomocy, ogłoszenia tej inicjatywy i patronowania jej realizacji proszę kierować na adres: dobrarodzina.olsztyn@wp.pl
Z Chrystusowym pozdrowieniem
– ks. prof. Ryszard Sztychmiler, przewodniczący Rady Fundacji, tel. 600 225 225.

III Wojewódzki Konkurs Literacki
„Małżeństwo – Dobra rodzina”

Najważniejsze dla historii Polski i rodzin
wydarzenia w 1943 roku

Organizatorzy:
Fundacja „Dobra Rodzina”
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej

Z racji, że w bieżącym roku przypadają okrągłe rocznice kilku ważnych dla historii Polski i znaczących dla losu rodzin żyjących w Polsce wydarzeń, na ogół tragicznych, ważne jest ich przypomnienie, uczczenie bohaterów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Bardzo tragiczne skutki miały wydarzenia z okresu II wojny światowej, których 80. rocznicę w tym roku obchodzimy: 1) odkrycie (13-25 IV 1943) masowych grobów ok. 22 tys. polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 r. przez rosyjskich oprawców (NKWD) w Katyniu i innych miejscach; 2) wymordowanie w 1943 r. ok. 160 tys. Polaków w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, w tym dzieci, kobiet i ludzi starych. Innymi tragicznymi wydarzeniami z tego okresu była likwidacja Getta Żydowskiego w Warszawie w kwietniu 1943 r. oraz Katastrofa Gibraltarska 4 VII 1943 r, w której  śmierć poniósł gen. Władysław Sikorski, zasłużony dla Polski Naczelny Wódz oraz premier rządu RP na Zachodzie. Wszystkie te wydarzenia miały ogromne znaczenie dla Narodu Polskiego, w tym dla rodzin polskich. Im młodsze pokolenie, tym mniej wie o tych tragicznych a często bohaterskich wydarzeniach. Należy je więc odkrywać, aby promować szczególnie wartości rodzinne, religijne i patriotyczne prezentowane przez bohaterów wymienionych wydarzeń. Zakres badań i prac ograniczamy do brzemiennego w skutki roku 1943. Treścią konkursu są więc opisy wydarzeń i związane z nimi refleksje o szacunku (lub jego braku) dla wartości rodzinnych, patriotycznych i religijnych, dla tradycji polskich w wymienionych wyżej wydarzeniach. Konkurs jest skierowany do osób chcących bliżej poznać nowszą historię naszego kraju, opisać tamte wydarzenia na podstawie dostępnej literatury lub ostatnich żyjących jeszcze świadków. Dobrze byłoby, aby dodali swoje refleksje i przeżycia z nimi związane, określili znaczenie opisanych postaw i wartości dla nas współczesnych.

Konkurs adresowany jest szczególnie do dorosłych młodych, ale i do wszystkich dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy interesują się prawdą historyczną. Kto chce i potrafi podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami, zachęcany jest, aby je opisał w formie tekstowej, w formacie prezentacji Power Point lub innej prezentacji multimedialnej.
Osoba przystępująca do konkursu dzięki dostępnym publikacjom pomoże sobie i innym podnieść poziom wiedzy historycznej, z której winny wypływać wnioski na czasy współczesne i na przyszłość.

 Nagrody:
1. miejsce – 500 zł
2. miejsce – 200 zł
3. miejsce – 100 zł


Wymagania formalne:
1. Objętość: Prace tekstowe nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (1 strona = ok. 1800 znaków ze spacjami), a prezentacje multimedialne nie przekraczać 10 MB.
2. Każda praca winna być opatrzona imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy czytelnie wypełnić 2 załączniki, w których należy podać wskazane tam dane osobowe Autora, złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenia (teksty poniżej) związane z wymogami ochrony danych osobowych (RODO).
3. Swój adres zamieszkania należy potwierdzić odpowiednią adnotacją i pieczęcią własnego proboszcza, pracownika szkoły, urzędu gminy lub miasta.
4. Prace konkursowe tekstowe, w miarę możności winny być napisane komputerowo edytorem Word; prace w formie prezentacji – najlepiej w Power Point;  a inne prezentacje multimedialne powinny być łatwo odtwarzalne.
Termin, adres, ogłoszenie wyników, publikacja:
1. Prace będą przyjmowane w 2 terminach:
a) pierwszy do dnia 30 czerwca 2023 r.
b) drugi do dnia 30 września 2023 r.
2. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać na jeden z poniższych adresów:
– Elektronicznie (z zeskanowanymi odręcznymi podpisami) na adres mailowy: dobrarodzina.olsztyn@wp.pl   podając w tytule meila: „Konkurs Dobra Rodzina”.
– teksty na papierze, z wypełnionymi załącznikami, własnoręcznymi czytelnymi podpisami, należy przysyłać na adres pocztowy: Wydział Duszpasterstwa Rodzin,   10-006 Olsztyn,  ul. Pieniężnego 22, z dopiskiem: „Konkurs Dobra Rodzina”.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2023 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
4. Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac bez honorariów autorskich. Mogą one zostać opublikowane (w całości lub fragmentach) na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” lub w innych publikatorach
Do każdej pracy należy dołączyć (co jest warunkiem ich oceniania):
1. Metryczkę zawierającą zgłoszenie udziału w konkursie i następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, adres zamieszkania, dane adresowe własnej parafii lub gminy (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie uczestnika konkursu zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i potrzebne zgody na potrzeby konkursu  (załącznik nr 2).
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje poniżej

REGULAMIN – LITERATURA – ZAŁĄCZNIKI

PATRONI FUNDACJI:

Na patronów swoich działań Fundacja obiera: św. Jana Pawła II, Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (ur. 24.03.1921), wielkich przyjaciół rodzin – aby ich nauczanie i przykłady życia były inspiracją działań Fundacji

CELE:

1. Wspomaganie małżeństw, rodzin i osób przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, 
2. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-wychowawczych zmierzających do prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, szczególnie św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, z poszanowaniem prawdy historycznej i zdrowej nauki,
3. Kształtowanie postaw prorodzinnych, patriotycznych i prospołecznych,
4. Promowanie chrześcijańskiego systemu wartości, polskich tradycji narodowych oraz upowszechnianie zasad prawa naturalnego, 
5. Działalność oświatowa i pomocowa w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, 
6. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy osobom potrzebującym
7. Promowanie i wspieranie kultury polskiej i nauki chrześcijańskiej, ułatwiających stosowanie katolickich zasad moralnych i społecznych
8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. Działania nakierowane na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
10. Wspieranie działalności charytatywnej,
11. Promocja i organizacja wolontariatu,
12. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,

DZIAŁANIA:

1. Duchowe i materialne wspieranie małżeństw i rodzin,
2. Wspieranie małżeństw i rodzin przez inicjowanie i prowadzenie mediacji,
3. Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4. Wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu dzieci,
5. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych,
6. Wspieranie rodzin stosujących zasady Kościoła Domowego,
7. Promowanie osób pielęgnujących wspólną modlitwę rodzinną,
8. Propagowanie korzystania ze współczesnych technologii informatycznych, np. aplikacji Randka Małżeńska i innych pożytecznych form społecznego komunikowania się i przekazu,
9. Promowanie naturalnych metod przekazywania życia i leczenia niepłodności, np. przez naprotechnologię,
10. Wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
11. Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych,
12. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak polskimi jak i zagranicznymi,
13. Prowadzenie działalności profilaktycznej, w tym poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego, religijnego i prawnego, także dla osób uzależnionych,
14. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza rodzicom wychowującym dzieci oraz osobom starszym i niepełnosprawnym,
15. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji rodzin i społeczności lokalnej, 
16. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin wielodzietnych,
17. Organizowanie i sprawowanie opieki pedagogicznej,
18. Organizowanie  pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej, kierowanej do młodzieży, małżeństw i rodzin.
19. Wspieranie osób pozostających w trudnych związkach sakramentalnych (choroba, rozłąka, zdrada, uzależnienia itp.),
20. Wspieranie prac badawczych i popularyzatorskich w zakresie psychologii, pedagogiki, duszpasterstwa dzieci, młodzieży i rodzin, prawa małżeńskiego i rodzinnego,
21. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych i zgodnych z nauczaniem Kościoła metod pracy z młodzieżą, małżeństwami i rodzinami,
22. Inicjowanie i współtworzenie krajowej i  międzynarodowej wymiany młodzieży,
23. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, zwłaszcza dla ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i kultury chrześcijańskiej,
24. Wydawanie książek, biuletynów, folderów i informatorów zbieżnych z celami Fundacji,
25. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami,
26. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób oraz  instytucji z kraju i zagranicy,
27. Współpraca z władzami lokalnymi i środkami społecznego przekazu,
28. Organizowanie i finansowanie działań służących celom Fundacji:
– seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów,
– imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, wystawy, pokazy, które służą promocji wzorowej rodziny, w tym umacniania jej tożsamości chrześcijańskiej,
– działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym w szczególności: folderów, plakatów, broszur, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym.
29. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji.